Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Reklamační řád

I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace"). "Prodávající" je společnost V & V Zahradní technika s.r.o. se sídlem Vrchlického 248 Náchod, IČO 27465560 , "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží. 
 • Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující - spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, tj. který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.abczahrady.cz/eshop (prodávající), jehož provozovatelem je společnost V&V zahradní technika s r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

II. Záruční podmínky

 • V případě, ze objednané Zboží vykazuje zjevné vady na přepravním obalu je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít.( Kontrola obalu je povinností Kupujícího) Kupující je povinen sepsat s přepravcem "Zápis o škodě" V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění. Prodávajícím. Kupující je povinen o tomto neprodleně informovat prodávajícího. V případě, ze se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady na Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí 24 měsíců, v některých případech i delší. Na zboží z předváděcích akcí a bazaru je záruka 12 měsíců. Na podmínky prodloužených záruk se informuje emailem. Dovozci je občas mění. Reklamace chybějících, vadných nebo nějak skrytě poškozených dílu dopravou, dosud nepoužitého stroje, je nutné reklamovat do dvou dnů po převzetí. Jinak k nim nebude přihlédnuto. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

III. Vyřízení Reklamace

 • Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího. Je-li při záruční opravě v záručním listu určený servis odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u servisu uvedeného v záručním listu. Kupující může požadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen na záručním listě, případně jej sdělí Prodávající Kupujícímu po telefonu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena včas nejpozději vsak do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak. Čas se počítá ode dne převzetí či dodání do servisu. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku je nutné,aby bylo zboží zabaleno do originálního obalu a označeno příslušnými symboly pro přepravu. Zákazník si dopravu stroje do opravy hradí sám. Při uznání oprávněné reklamace bude Prodávajícím uhrazena cena za přepravu. Vychází se z průměrných cen přepravců. Nelze například použít Taxi, letadlo atd. To je ve zkratce extremně drahé přepravy.  NOVINKA: U výrobků firem , Woodster, Scheppach,  vám zajistíme přepravu do servisu v záruční době zdarma !!! Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží. Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla spatným použitím, neporozuměním návodu a z toho plynoucí špatné sestavení, používání, nebo nasazením hobby stroje na profesionální použití apod), servisní středisko bude nuceno naúčtovat kupujícímu náklady na zjištění a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději vsak do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení. Nárok na uplatnění záruky také zaniká v případě neodborné montáže,neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:
  • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou;
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
 • Zboží, které smluvní servisy uznají za neopravitelné nebo ho nestihnou opravit do 30-ti dnů, musí Kupující zboží vrátit zpět Prodávajícímu. Učinit tak musí co nejdříve, a to do 14-ti dnů, po oznámení skutečnosti smluvním servisem. Zboží je nutno vrátit Prodávajícímu s originálními doklady (faktura, záruční list, opravenku s vyjádřením smluvního servisu proč nebyla oprava uskutečněna). Prodávající po obdržení zboží vše zkontroluje a vrátí kupujícímu do 30ti dnů kupní cenu.

IV. Speciální upozornění na špatné přebírání zásilek

 • Je nutné brát na zřetel, že mezi náš obchodní vztah vstupuje třetí osoba, to je přepravce !!! Radiálka, PPL, DHL, atd... Proto je nutné, před přepravcem pečlivé zkontrolování kartonu, (obalu). POVINNOST KUPUJÍCÍHO !! Po odjezdu přepravce co nejrychlejší kontrolu zaslaného výrobku. Tím se odhalí skrytá poškození přepravou (Řešíme to poměrně často, že krabice spadne přepravci na zem třeba naplocho, není na ní nic vidět, ale uvnitř je něco rozbité). Zkontrolovat funkčnost výrobku. Toto je nutné zajistit do dvou kalendářních dnů pak již nelze závadu způsobenou přepravou reklamovat. Proto si při přebírání zboží napište od přepravce kontakty a při zjištění nějakých skutečností (zhora popsaných), okamžitě kontaktujte daného přepravce a Prodávajícího. Přepravci jsou pojištění, tak nebývá s reklamací žádný problém. Pokud se vám náhodou stroj nerozbije při vybalování (to se dá poznat).
 • U nás se zboží před odeslání vybaluje z krabic, kontroluje kompletnost a nepoškozenost dílů, protože následné vyřizování je problematické. Potom, ale máme jistotu, ze poškození nebylo zaviněno námi.
 •  Pokud zjistíte poškození výrobku, nesmíte likvidovat obaly ani výplně v kterých bylo zboží posláno. Přepravci tyto obaly kontrolují, proto zda bylo z naší strany zboží správně zabaleno. Je dobré si obaly po dobu záruky ponechat, protože v případě záruční opravy, kdy budete muset zboží poslat do servisu, je nejlepší zabalit ho do originálního obalu. V tu chvíli zase vy odpovídáte za zabalení  jako reklamující.

V. Nákup a reklamace dle Obchodního zákoníku

 • V případě, ze na straně kupujícího bude právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel, kteří zboží kupují k provozování své podnikatelské činnosti nebo na IČO, je kupní smlouva uzavřena dle obchodního zákoníku. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží nebo z poskytnuté záruky, nároky kupujícího, jejich uplatnění se řídí ustanoveními §§ 422-441 obchodního zákoníku. Obchodní zákoník neurčuje délku záruky, ta je smluvní. Pokud se oba podnikatelské subjekty na záruce nedohodnou platí odpovědnost za vady jen v čase a místě převzetí. Nic víc. My, ale přebíráme záruky poskytované dovozci se všemi podmínkami, které si dovozci určí. To jsou např. pravidelné prohlídky v určitém čase, nebo zkrácené záruky na 1 rok, atd.. Čtěte prosím záruční listy. V případě nároku z vad zboží (i nároků z poskytnuté záruky) se rozlisuje, zda je dodáním (prodejem) zboží s vadami porušena smlouva podstatným nebo nepodstatným způsobem.

VI. Reklamace použitého zboží

 • V případě prodeje použitého zboží neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí a neodpovídá za vady a poškození věci uvedená v nabídce nebo průvodních dokladech dodaných se zbožím. Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců, přičemž kupující vyjadřuje svůj souhlas s tímto zkrácením reklamační lhůty svým elektronickým souhlasem s obchodními a reklamačními podmínkami při objednání použitého zboží.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

   

VII. Závěrečná ustanovení

 • V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne se ním o nejvhodnější formě vyřízení reklamace.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.1.2014. Změny v reklamačním řádu vyhrazeny. 


Reklamace vyřizuje Vlasta Václavíková tel. 775052065

  

Zahradní technika - ESHOP Zahradní technika - kamenný obchod Zahradní technika - dovoz sněhových fréz do 25km zdarma Zahradní technika - PPL, Radiálka Zahradní technika - autorizovaný servis Zahradní technika - zboží skladem dodáváme do 24 hod Vážení zákazníci naš E-shop je tu pro Vás k dispozici již 7807 dnů a kamenný obchod se servisem o 2 roky déle.

© 2004-2012 www.abczahrady.cz